Lid/voorzitter College van Bestuur

De Rooi Pannen is, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige voorzitter, op zoek naar versterking van het CvB. Het nieuw te werven lid moet in staat zijn om of direct of op termijn de voorzittershamer te hanteren.


Lid CvB

De Rooi Pannen zoekt een enthousiaste, samenwerkingsgerichte, collegiale bestuurder met hart voor het (beroeps)onderwijs en meer dan voldoende kennis en ervaring van het onderwijsveld (mo, vmbo, mbo). Naast een heldere visie op onderwijs, digitalisering en informatisering, zoekt De Rooi Pannen vooral iemand die op een constructieve, praktische en toekomstgerichte manier handen en voeten wil geven aan de drie pijlers van De Rooi Pannen: kleinschalige opzet, praktijkgerichtheid en ondernemende leerlingen.

Een mensgericht, geduldig, standvastig en toegankelijk rolmodel voor de organisatie, die zich thuis voelt in het werkgebied waarin De Rooi Pannen actief is. Een stevige, energieke, motiverende, authentieke, open persoonlijkheid met een gezond relativeringsvermogen. Die verbindend is naar medewerkers, leerlingen en het werkveld en die verder wil bouwen aan een gezamenlijke toekomst.

Iemand die gelooft in professionele zelfregie van directie- en docententeams en intrinsiek gemotiveerd is om samen met hen het beste eigentijdse onderwijs voor leerlingen neer te zetten.


Aanvullend voor de voorzitter CvB

De Rooi Pannen zoekt een daadkrachtige en integere voorzitter, die tevens ook collegiaal bestuurder is. Naast stevige bedrijfskundige/bedrijfseconomische bagage zoekt De Rooi Pannen vooral een strategisch verbindend en communicatief leider die zowel in- als extern gericht is op samenwerken en het creëren van gezamenlijkheid.

Die van buiten-naar-binnen denkt, visie heeft op modern beroepsonderwijs en in staat is medewerkers en ketenpartners mee te krijgen in de maatschappelijke opgave van het beroepsonderwijs van de toekomst. Iemand die verbindend is, vertrouwen geeft, bruggen bouwt en die kan communiceren op alle niveaus.

Een mensgericht, proactief en toegankelijk rolmodel voor de organisatie, die zich thuis voelt tussen leerlingen en medewerkers, maar die ook als krachtig netwerker De Rooi Pannen buiten de deur op professionele wijze vertegenwoordigt in de bestuurlijke context van de regio en in het landelijke onderwijsnetwerk.


De organisatie

De Rooi Pannen is een scholengemeenschap met vmbo- en mbo-opleidingen op het gebied van handel & ondernemen, horeca, toerisme & recreatie, vormgeving en marketing & evenementen. De school heeft vestigingen in Tilburg, Eindhoven en Breda. In totaal heeft de school ca. 8.000 leerlingen.

De Rooi Pannen kent een platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht (RvT), een driehoofdig College van Bestuur (CvB), twee vmbo- en acht mbo-onderwijsafdelingen en zeven centrale diensten. Men kent een decentraal besturingsmodel waarbij de verantwoordelijkheden, ook in financiële zin, laag in de organisatie liggen.

Beleid wordt door het CvB gemaakt en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de directeuren van de verschillende opleidingen en de stafhoofden. De Raad van Toezicht ziet vanuit de governance code MBO toe op het bestuur en is beschikbaar om te klankborden.


Pijlers

De Rooi Pannen is meer dan een school. De Rooi Pannen is op het gebied van beroepsonderwijs en vakmanschap een merk in het werkveld en in de regio. De school biedt een echte praktijkomgeving waar jonge mensen opgeleid worden tot bekwame beroepsbeoefenaren. Leerlingen en toekomstige werkgevers waarderen De Rooi Pannen op haar kwalitatief goede onderwijs en de liefde voor het vakmanschap dat wordt bijgebracht.

Het onderwijs van De Rooi Pannen is daarvoor gebaseerd op drie pijlers

 • Kleinschalige opzet: iedere afdeling heeft een eigen gebouw met eigen personeel, waardoor leerlingen zich snel thuis voelen. Respect en aandacht voor elkaar is daarbij erg belangrijk.
 • Praktijkgericht onderwijs: alle opgedane kennis kunnen leerlingen direct toepassen in onze échte hotels, winkels, restaurants, bakkerijen, evenementenbureaus enz. Zo echt kan leren zijn! Daarnaast lopen ze stages bij aansprekende bedrijven in binnen- en buitenland.
 • Ondernemende leerlingen: een juiste beroepshouding en op een goede manier met mensen omgaan is onmisbaar voor een succesvolle carrière. Voor de beroepen waarvoor De Rooi Pannen opleidt, is vaak behoefte aan mensen met lef, die initiatief durven nemen en creatief en vernieuwend denken. De leerlingen van de Rooi Pannen leren zich te ontwikkelen op deze vlakken.

Bestuurlijke opdracht
De Raad van Toezicht heeft recent, na een interne dialoog met relevante interne stakeholders, een bestuurlijke opdracht voor het CvB geformuleerd voor de komende tijd. De belangrijkste elementen hiervan zijn:

 • Ontwikkeling van een nieuwe strategie als opvolger van het huidige meerjarenbeleidsplan 2017-2021.
 • Verder optimaliseren van het interne samenspel tussen het CvB, de scholen en afdelingen binnen De Rooi Pannen.
 • Uitbouwen en versterken van de band met externe stakeholders.
 • Optimaliseren van de interne processen met een accent op automatisering en digitalisering.
 • Bevorderen van innovatiekracht van de onderwijsteams.


Relevante competenties

 • Visie en innovatiekracht: In staat medewerkers te inspireren en zich te concentreren op hoofdlijnen en lange termijnbeleid, zonder de details uit het oog te verliezen. Durft gangbare praktijken ter discussie te stellen en stelt alternatieven voor, slaat nieuwe wegen in en weet mensen hierin mee te nemen, daarbij telkens acterend vanuit de kernwaarden van De Rooi Pannen: kwaliteit, eigen koers/lef, gedegenheid/consistentie.
 • Leiderschap en impact: Iemand die de regie pakt en de randvoorwaarden creëert om ontwikkelingen/veranderingen tot een succes te maken. Durft ruimte te geven, inspiratie en perspectief aan medewerkers te bieden en bewaakt daarbij de uitgezette koers. Schept vertrouwen, heeft natuurlijk overwicht, daadkracht, is consistent in woord en gedrag.
 • Binden en samenwerken: Draagt actief bij aan samenwerking door te verbinden op gemeenschappelijke doelen. Zoekt regelmatig de nabijheid van leerlingen en studenten, medewerkers, maar ook met mensen en organisaties buiten de school. Geeft mede met zijn/haar collega-CvB-leden goed vorm aan collegiaal bestuur.
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid: Onderkent de specifieke rol van de organisatie als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie de invulling daarvan. Is in staat van buiten naar binnen te verbinden. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en belangen van belanghouders. Weet dit te vertalen naar het (beroeps)onderwijs en deze kennis effectief te benutten.
 • Ondernemerschap: Heeft oog voor kansen en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de organisatie door te ontwikkelen in het maatschappelijke speelveld en stevig op de kaart te zetten, zoals bijvoorbeeld door het aanjagen van ‘practoraten’ waarbij praktijkgericht onderzoek wordt gedaan naar praktische innovaties voor MKB-bedrijven, door het aanjagen en verder brengen van ontwikkelingen zoals Centra voor Innovatief Vakmanschap en het opstellen en implementeren van een Leven Lang Ontwikkelen-agenda. Neemt daarin zelf ook het voortouw.
 • Integriteit en moreel besef: Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag naar de eigen organisatie en naar de externe omgeving.
 • Zelfreflectie: Staat open voor kritiek. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat haar/zijn handelen invloed heeft op het functioneren van de organisatie.

 
Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau met ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in het maatschappelijk veld van het (beroeps)onderwijs. Affiniteit en kennis van het beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet onderwijs (vmbo) wordt bijzonder gewaardeerd.
 • Affiniteit met een of meerdere branches waarvoor De Rooi Pannen opleidt.
 • Ervaring op het gebied van (verander)management, kennis en affiniteit met bedrijfseconomische processen.
 • Ervaring in organisatieontwikkeling, innovatie en bedrijfsvoering rekening houdende met actuele ontwikkelingen in het (beroeps)onderwijs.
 • Affiniteit met de brede regio waarin De Rooi Pannen acteert.

Arbeidsvoorwaarden
Er wordt uitgegaan van een marktconforme beloning en de daarbij passende arbeidsvoorwaarden binnen de kaders van de WNT (F 16-17).

Procedure
De werving en selectie wordt verricht door Rieken & Oomen, in de persoon mevrouw Karin Straus. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de begeleidingscommissie van de Raad van Toezicht worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met benoemingsadviescommissie (BAC) en een nadere kennismaking met de collega-bestuurders.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Sollicitatie en inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Karin Straus, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 043 - 321 96 07. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 23 augustus 2020 via www.riekenoomen.nl/vacatures.

Uiterste inschrijfdatum: 23-8-2020
Fulltime
Tilburg