Directeur Horeca Breda

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling mbo Horeca Breda een fulltime directeur, die staat voor samenwerken aan onderwijskwaliteit vanuit de kernwaarden van De Rooi Pannen.

De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, de studenten, het personeel en de exploitatie van de afdeling Horeca. Hij of zij legt binnen centraal vastgestelde beleids- en uitvoeringskaders verantwoording af aan het College van Bestuur.

Onder zijn of haar taken vallen de volgende deelgebieden:

 • Organisatie: geeft direct leiding aan het team onderwijsondersteunend personeel en vormt samen met drie adjunct-directeuren het managementteam.
 • Onderwijs: is eindverantwoordelijk voor het onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwing.
 • Financiën: is eindverantwoordelijk voor de afdelingsbegroting en de uitvoering daarvan.
 • Personeelszaken: is eindverantwoordelijk voor de formatie van de gehele afdeling.
 • Facilitaire zaken: is eindverantwoordelijk voor huisvesting en de faciliteiten die het onderwijs ondersteunen.

Voor het vervullen van deze functie verwachten wij:

 • Het vermogen om als verbinder met een open communicatie de verschillende teams als eenheid te laten functioneren.
 • Het vermogen om, vanuit een heldere visie, structuur aan te brengen en sturing te geven aan praktijkgericht onderwijs.
 • Goede communicatieve vaardigheden; je bent zowel intern als extern ons boegbeeld.
 • Leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het beroepsonderwijs.
 • Relevante kennis van en ervaring in de horeca.
 • Aandacht voor ontwikkeling met oog voor ieders talenten.
 • In het bezit zijn van een tweedegraads lesbevoegdheid met hart voor het beroepsonderwijs.

De functie directeur is gewaardeerd met schaal 14 cao mbo.

Wanneer je vragen hebt, kan je contact opnemen met de heer J.C.A.M. van Alphen, lid van het College van Bestuur, tel. 06 – 53 94 84 88.

Jouw sollicitatie graag vóór 31 augustus 2020 a.s. richten aan de heer C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur van De Rooi Pannen, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of mailen aan pz@derooipannen.nl.

De eerste sollicitatiegesprekken zijn gepland op 9 september 2020. De tweede gespreksronde zal plaatsvinden op 15 september 2020. Een (ontwikkel)assessment zal plaatsvinden op 18 september 2020 en maakt deel uit van de benoemingsprocedure.

De vacature wordt op 17 augustus 2020 opnieuw geplaatst in verband met de vakantieperiode. Wanneer u voor 17 augustus reageert, kan het zijn dat een reactie vanuit onze kant wat langer op zich laat wachten wegens de vakantiesluiting (11 juli 2020 t/m 16 augustus 2020).

 

Informatie over De Rooi Pannen in het algemeen

De organisatie

De Rooi Pannen, met twaalf onderwijsafdelingen gevestigd in Tilburg, Breda en Eindhoven, verzorgt als echte verticale school, vmbo- en mbo-opleidingen in de sectoren Handel & Ondernemen, Horeca, Toerisme & Recreatie, Marketing & Evenementen en Vormgeving, in alle leerwegen en op alle opleidingsniveaus. Wij richten ons niet op alle sectoren in het beroepenveld waardoor het aandachtsgebied overzichtelijk blijft. Daardoor kan er meer diepgang worden bereikt en blijft het aanbod herkenbaar voor leerlingen/studenten, ouders/verzorgers, toeleverende en afnemende scholen en het bedrijfsleven.

De organisatie van De Rooi Pannen kenmerkt zich door decentralisatie en sterk autonoom handelen van de verschillende afdelingen. De onderwijsafdelingen werken met kleinschalige teams met een grote mate van zelfbestuur. Bevoegdheden binnen vastgestelde kaders op onderwijskundig, financieel en materieel gebied liggen bij de teams. De afdelingen zijn kleinschalig ingericht. Iedere afdeling beschikt over een eigen lesgebouw met eigen personeel, waardoor de sociale betrokkenheid hoog is. Een onderwijsafdeling bestaat uit meerdere onderwijsteams en één team onderwijs ondersteunend personeel (OOP). Het is evident dat de directeur van de onderwijsafdeling eindverantwoordelijk is maar de onderwijsteams, onder leiding van een adjunct-directeur, zijn verantwoordelijk voor het onderwijs ‘van aanname tot en met diplomering’.

De afdelingen opereren zelfstandig binnen het raamwerk dat wordt uitgezet door het College van Bestuur in samenspraak met de directeuren van de onderwijsafdelingen. De directeur en de adjunct-directeuren vormen samen het managementteam van de afdeling en bepalen binnen het hiervoor gegeven raamwerk, het beleid op de eigen afdeling. Het team OOP wordt geleid door de directeur van de afdeling.

Binnen deze ‘hoofdstructuur’ heeft iedere onderwijsafdeling een eigen (structurele) inrichting en binnen de majeure De-Rooi-Pannen-cultuur heeft iedere afdeling eigen specifieke kenmerken.

Momenteel loopt op de onderwijsafdelingen een meerjarig project gericht op het versterken van de (onderwijs)teams.

De Rooi Pannen heeft een kleine overhead met de centrale diensten PZ, Financiën, Facilitaire zaken, PR en Communicatie, ICT, Leerlingenadministratie en Kwaliteitszorg. Hier werken zo’n 50 medewerkers gericht op beheer en ondersteuning van de afdelingen.

 

Onze missie en kernwaarden

De Rooi Pannen is meer dan een school. Natuurlijk staat De Rooi Pannen voor kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs, maar er is meer. Door uitstekende relaties met toonaangevende bedrijven en instellingen, de echte praktijk in huis en beroepseisen als leidraad voor handelen is De Rooi Pannen meer dan een school. De Rooi Pannen biedt een echte praktijkomgeving waar jonge mensen opgeleid worden tot bekwame beroepsbeoefenaren. De Rooi Pannen heeft als missie:

‘wij leren elke leerling het beste uit zichzelf te halen’ en we streven ernaar dat iedere leerling op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau gediplomeerd wordt. Leidend voor ons handelen zijn kernwaarden als een herkenbare en betrouwbare eigen koers’,ondernemend en met lef’, ‘de menselijke maat’, ‘de interne praktijk’ en ‘kwaliteit in elk aspect’.

Wij bieden kosteloos onderwijs om ervoor te zorgen dat het bereikbaar is voor iedere gemotiveerde jongere, ongeacht zijn sociaaleconomische achtergrond.

 

Onze visie op onderwijs

Binnen De Rooi Pannen hebben we een duidelijke visie op wat wij leerlingen bieden en wat we van hen verwachten.

Wij verzorgen onderwijs voor alle jongeren die gemotiveerd zijn voor onze sectoren en in staat zijn goed te functioneren binnen ons onderwijsconcept en de latere beroepspraktijk. We bieden hen een uitdagende opleiding die nauw aansluit bij de huidige en toekomstige beroepspraktijk en maatschappij. We zetten ons in om de talenten die een leerling in zich heeft, maximaal tot ontwikkeling te brengen. Vaardigheden als samenwerken, goed communiceren, ondernemend gedrag en creativiteit zijn daarin belangrijke aandachtpunten. In het vmbo helpen we de leerlingen vooral ook met het zoeken naar hun eigen belangstelling, talenten en motivatie en zijn de programma’s wat minder direct voorbereidend op de beroepspraktijk.

Dat is wat we bieden maar anderzijds verwachten we van onze leerlingen dat zij zich inzetten om het beste uit zichzelf te halen en te werken aan een ondernemende houding en ondernemend gedrag.

Een onderwijsprogramma van De Rooi Pannen is een op de opleiding afgestemde mix van (theorie)lessen, projecten en interne praktijk. Niet alleen de interne praktijk maar ook de invulling van theorie en projecten is zo veel mogelijk op de beroepspraktijk/branche gericht. In de interne praktijk leggen we het accent natuurlijk op de beroepsvaardigheden, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling tot volwassen gedrag in het beroep en de maatschappij.

Leerlingen krijgen kennis vanuit vakmanschap aangeboden. Bij De Rooi Pannen maken onderwijsgevenden het verschil. Zij realiseren onderwijsprogramma’s die gericht zijn op inspireren van leerlingen vanuit persoonlijke passie en vakmanschap, waarbij digitale hulpmiddelen aanvullend/ondersteunend worden ingezet. De opgedane kennis en vaardigheden worden vervolgens toegepast in de stage/beroepspraktijk in het bedrijfsleven.

Bij de inrichting van onze opleidingsprogramma’s ruimen we veel tijd in voor onderwijs en ontwikkeling en ligt het accent niet op toetsen, examineren en het genereren van cijfers.

De normen en waarden van de latere beroepspraktijk zijn al tijdens de opleiding richtinggevend voor gedrag en omgangsvormen van personeel en leerlingen. Binnen onze school heerst een cultuur waar leerlingen en medewerkers met respect met elkaar en met de school en haar omgeving omgaan.

Wij geloven in een organisatievorm met onderwijsafdelingen die een menselijke maat hebben vanuit het perspectief van de leerlingen/studenten en de medewerkers die er werken. Elke onderwijsafdeling is gevestigd in een eigen pand en beschikt over eigen personeel en faciliteiten. Door massaliteit te vermijden wordt een werk- en leeromgeving gecreëerd die zich kenmerkt door veiligheid en geborgenheid. Sociale controle voorkomt het onderduiken in de anonimiteit. De gebruikers van de gebouwen kennen elkaar en kunnen direct ondersteunend of indien gewenst corrigerend optreden. Sturing en structuur vormen hierbij kernbegrippen. Het is een veilig leerklimaat waar leerlingen/studenten zich herkend en gekend voelen en waar ze persoonlijk begeleid worden in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers.

 

De rol van onze medewerkers

Elke medewerker onderschrijft onze missie en visie op onderwijs en wordt geacht een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie ervan. Zoals bij het onderwerp ‘de organisatie’ geschetst zijn de leden van het onderwijsteam samen verantwoordelijk voor de concrete inrichting van ‘hun’ onderwijs. Om die gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen is teamvorming noodzakelijk. Een medewerker kan en mag zich daar niet aan onttrekken.

Naast de algemene competenties en vaardigheden die elke werkgever van zijn medewerkers verwacht zoals o.a. betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en vakmanschap, eist De Rooi Pannen ook een aantal specifieke kwaliteiten van haar ‘ondernemende’ personeelsleden, kwaliteiten die logischerwijs voortvloeien uit de wijze waarop De Rooi Pannen haar organisatie en onderwijs heeft ingericht. De docent is niet alleen een vakman op zijn eigen gebied maar wordt ook geacht vakman te zijn in het integreren van zijn vak in zowel de theorie- als de praktijkcomponent alsook in de projecten binnen een opleiding. Elke medewerker is overtuigd van het belang van deze praktijkcomponent en draagt dit dan ook nadrukkelijk uit naar de leerlingen. Alle onderwijsgevenden leveren een actieve bijdrage aan deze praktijkcomponent en zijn niet alleen bekend met maar hebben ook sterke affiniteit met de beroepspraktijk van de branches waarvoor wordt opgeleid. Personeelsleden hebben een actieve rol in de begeleiding van leerlingen tijdens projecten, stages en buitenschoolse praktijkvorming en nemen deel aan bedrijfsstages, bedrijfsworkshops, etc.

Ook de medewerkers die niet direct betrokken zijn bij het onderwijs maar een ondersteunende functie hebben, beseffen terdege dat alle werkzaamheden die zij verrichten volledig ten dienste staan van het onderwijs. Voor hen is een faciliterende rol weggelegd, een rol die het mogelijk maakt om leerlingen onderwijs te laten volgen in een eigen gebouw, met de benodigde faciliteiten, eigen docenten en de noodzakelijke financiële middelen.

Speerpunten voor de komende jaren zijn de borging van het DRP-gedachtegoed en de versterking van de teams en de verticale verbindingen. Dit vraagt extra aandacht als het gaat om het eigen maken van de DRP-cultuur en normen en waarden.

Uiterste inschrijfdatum: 31-8-2020
1,0
Mbo Horeca Breda