Directeur (Breda)

Voor haar onderwijsafdeling Mbo Toerisme & Recreatie in Breda zoekt De Rooi Pannen een fulltime directeur, die staat voor samen werken aan onderwijskwaliteit vanuit de kernwaarden van De Rooi Pannen.

De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, de studenten, het personeel en de exploitatie van de afdeling Toerisme & Recreatie, binnen centraal vastgestelde beleids- en uitvoeringskaders en legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Onder zijn of haar taken vallen de volgende deelgebieden:

 • Organisatie: geeft direct leiding aan het team onderwijsondersteunend personeel en vormt samen met adjunct-directeuren het managementteam;
 • Onderwijs: is eindverantwoordelijk voor het onderwijsbeleid en daaraan gekoppeld het onderwijsaanbod, onderwijsvernieuwing en de kwaliteitsaspecten van het onderwijs met de daaraan gekoppelde processen en procedures;
 • Financiën: is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de afdelingsbegroting;
 • Personeelszaken: is eindverantwoordelijk voor de formatie en de in-, door- en uitstroom van het personeel;
 • Facilitaire zaken: is eindverantwoordelijk voor huisvesting en ict van de afdeling.

Competenties:

 • Inspirerend, enthousiasmerend;
 • Doelgericht en doortastend;
 • Situationeel leiderschap;
 • Sturing kunnen geven aan veranderprocessen;
 • Sociaal, mensgericht, empathisch, verbinder;
 • Mensen vertrouwen geven;
 • Aandacht voor ontwikkeling met oog voor talenten.

Voor het vervullen van deze functie verwachten wij:

 • leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een organisatie voor beroepsonderwijs;
 • een onderwijsachtergrond en een onderwijshart;
 • het vermogen om, vanuit een heldere visie, structuur aan te brengen en sturing te geven aan innovatie en (verander)processen;
 • affiniteit met (beroeps)onderwijs en het gedachtegoed van De Rooi Pannen.

De functie directeur is gewaardeerd met schaal 14 cao mbo.

Zie voor meer informatie over deze vacature, de afdeling en onze school, www.derooipannen.nl. Voor het beantwoorden van vragen kan contact worden opgenomen met de heer Kees van Strien, lid van het College van Bestuur, tel. 013 – 5002100.

Sollicitaties vóór 5 mei a.s. zenden aan de heer C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur van De Rooi Pannen, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of mailen aan  pz@derooipannen.nl.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 15 mei. Een tweede gespreksronde zal plaatsvinden op woensdag 20 mei in de middag.

 

Informatie over De Rooi Pannen in het algemeen en de afdeling Toerisme & Recreatie Breda in het bijzonder:

De organisatie

De Rooi Pannen, met twaalf onderwijsafdelingen gevestigd in Tilburg, Breda en Eindhoven, verzorgt als echte verticale school, vmbo- en mbo-opleidingen in de sectoren Handel & Ondernemen, Horeca, Toerisme & Recreatie, Marketing & Evenementen en Vormgeving, in alle leerwegen en op alle opleidingsniveaus. Wij richten ons niet op alle sectoren in het beroepenveld waardoor het aandachtsgebied overzichtelijk blijft. Daardoor kan er meer diepgang worden bereikt en blijft het aanbod herkenbaar voor leerlingen / studenten, ouders / verzorgers, toeleverende en afnemende scholen en het bedrijfsleven.

De organisatie van De Rooi Pannen kenmerkt zich door decentralisatie en sterk autonoom handelen van de verschillende afdelingen. De onderwijsafdelingen werken met kleinschalige teams met een grote mate van zelfbestuur. Bevoegdheden binnen vastgestelde kaders op onderwijskundig, financieel en materieel gebied liggen bij de teams. De afdelingen zijn kleinschalig ingericht. Iedere afdeling beschikt over een eigen lesgebouw met eigen personeel, waardoor de sociale betrokkenheid hoog is. Een onderwijsafdeling bestaat uit meerdere onderwijsteams en één team onderwijs ondersteunend personeel (OOP). Het is evident dat de directeur van de onderwijsafdeling eindverantwoordelijk is maar de onderwijsteams, onder leiding van een adjunct-directeur, zijn verantwoordelijk voor het onderwijs ‘van aanname tot en met diplomering’.

De afdelingen opereren zelfstandig binnen het raamwerk dat wordt uitgezet door het College van Bestuur in samenspraak met de directeuren van de onderwijsafdelingen. De directeur en de adjunct-directeuren vormen samen het managementteam van de afdeling en bepalen binnen het hiervoor gegeven raamwerk, het beleid op de eigen afdeling. Het team OOP wordt geleid door de directeur van de afdeling.

Binnen deze ‘hoofdstructuur’ heeft iedere onderwijsafdeling een eigen (structurele) inrichting en binnen de majeure De-Rooi-Pannen-cultuur heeft iedere afdeling eigen specifieke kenmerken.

Momenteel loopt op de onderwijsafdelingen een meerjarig project gericht op het versterken van de (onderwijs)teams.

De Rooi Pannen heeft een kleine overhead met de centrale diensten PZ, Financiën, Facilitaire zaken, PR en Communicatie, ICT, Leerlingenadministratie en Kwaliteitszorg. Hier werken zo’n 50 medewerkers gericht op beheer en ondersteuning van de afdelingen.

 

Onze missie en kernwaarden

De Rooi Pannen is meer dan een school. Natuurlijk staat De Rooi Pannen voor kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs, maar er is meer. Door uitstekende relaties met toonaangevende bedrijven en instellingen, de echte praktijk in huis en beroepseisen als leidraad voor handelen is De Rooi Pannen meer dan een school. De Rooi Pannen biedt een echte praktijkomgeving waar jonge mensen opgeleid worden tot bekwame beroepsbeoefenaren. De Rooi Pannen heeft als missie:

‘wij leren elke leerling het beste uit zichzelf te halen’ en we streven ernaar dat iedere leerling op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau gediplomeerd wordt. Leidend voor ons handelen zijn kernwaarden als een herkenbare en betrouwbare eigen koers’,ondernemend en met lef’, ‘de menselijke maat’, ‘de interne praktijk’, en ‘kwaliteit in elk aspect’.

Wij bieden kosteloos onderwijs om ervoor te zorgen dat het bereikbaar is voor iedere gemotiveerde jongere, ongeacht zijn sociaaleconomische achtergrond.

 

Onze visie op onderwijs

Binnen De Rooi Pannen hebben we een duidelijke visie op wat wij leerlingen bieden en wat we van hen verwachten.

Wij verzorgen onderwijs voor alle jongeren die gemotiveerd zijn voor onze sectoren en in staat zijn goed te functioneren binnen ons onderwijsconcept en de latere beroepspraktijk. We bieden hen een uitdagende opleiding die nauw aansluit bij de huidige en toekomstige beroepspraktijk en maatschappij. We zetten ons in om de talenten die een leerling in zich heeft, maximaal tot ontwikkeling te brengen. Vaardigheden als samenwerken, goed communiceren, ondernemend gedrag en creativiteit zijn daarin belangrijke aandachtspunten. In het vmbo helpen we de leerlingen vooral ook met het zoeken naar hun eigen belangstelling, talenten en motivatie en zijn de programma’s wat minder direct voorbereidend op de beroepspraktijk.

Dat is wat we bieden maar anderzijds verwachten we van onze leerlingen dat zij zich inzetten om het beste uit zichzelf te halen en te werken aan een ondernemende houding en ondernemend gedrag.

Een onderwijsprogramma van De Rooi Pannen is een op de opleiding afgestemde mix van (theorie)lessen, projecten en interne praktijk. Niet alleen de interne praktijk maar ook de invulling van theorie en projecten is zo veel mogelijk op de beroepspraktijk/branche gericht. In de interne praktijk leggen we het accent natuurlijk op de beroepsvaardigheden, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling tot volwassen gedrag in het beroep en de maatschappij.

Leerlingen krijgen kennis vanuit vakmanschap aangeboden. Bij De Rooi Pannen maken onderwijsgevenden het verschil. Zij realiseren onderwijsprogramma’s die gericht zijn op inspireren van leerlingen vanuit persoonlijke passie en vakmanschap, waarbij digitale hulpmiddelen aanvullend/ondersteunend worden ingezet. De opgedane kennis en vaardigheden worden vervolgens toegepast in de stage/beroepspraktijk in het bedrijfsleven.

Bij de inrichting van onze opleidingsprogramma’s ruimen we veel tijd in voor onderwijs en ontwikkeling en ligt het accent niet op toetsen, examineren en het genereren van cijfers.

De normen en waarden van de latere beroepspraktijk zijn al tijdens de opleiding richtinggevend voor gedrag en omgangsvormen van personeel en leerlingen. Binnen onze school heerst een cultuur waar leerlingen en medewerkers met respect met elkaar en met de school en haar omgeving omgaan.

Wij geloven in een organisatievorm met onderwijsafdelingen die een menselijke maat hebben vanuit het perspectief van de leerlingen/studenten en de medewerkers die er werken. Elke onderwijsafdeling is gevestigd in een eigen pand en beschikt over eigen personeel en faciliteiten. Door massaliteit te vermijden wordt een werk- en leeromgeving gecreëerd die zich kenmerkt door veiligheid en geborgenheid. Sociale controle voorkomt het onderduiken in de anonimiteit. De gebruikers van de gebouwen kennen elkaar en kunnen direct ondersteunend of indien gewenst corrigerend optreden. Sturing en structuur vormen hierbij kernbegrippen. Het is een veilig leerklimaat waar leerlingen/studenten zich herkend en gekend voelen en waar ze persoonlijk begeleid worden in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers.

 

De rol van onze medewerkers

Elke medewerker onderschrijft onze missie en visie op onderwijs en wordt geacht een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie ervan. Zoals bij het onderwerp ‘de organisatie’ geschetst zijn de leden van het onderwijsteam samen verantwoordelijk voor de concrete inrichting van ‘hun’ onderwijs. Om die gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen is teamvorming noodzakelijk. Een medewerker kan en mag zich daar niet aan onttrekken.

Naast de algemene competenties en vaardigheden die elke werkgever van zijn medewerkers verwacht zoals o.a. betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en vakmanschap, eist De Rooi Pannen ook een aantal specifieke kwaliteiten van haar ‘ondernemende’ personeelsleden, kwaliteiten die logischerwijs voortvloeien uit de wijze waarop De Rooi Pannen haar organisatie en onderwijs heeft ingericht. De docent is niet alleen een vakman op zijn eigen gebied maar wordt ook geacht vakman te zijn in het integreren van zijn vak in zowel de theorie- als de praktijkcomponent alsook in de projecten binnen een opleiding. Elke medewerker is overtuigd van het belang van deze praktijkcomponent en draagt dit dan ook nadrukkelijk uit naar de leerlingen. Alle onderwijsgevenden leveren een actieve bijdrage aan deze praktijkcomponent en zijn niet alleen bekend met maar hebben ook sterke affiniteit met de beroepspraktijk van de branches waarvoor wordt opgeleid. Personeelsleden hebben een actieve rol in de begeleiding van leerlingen tijdens projecten, stages en buitenschoolse praktijkvorming en nemen deel aan bedrijfsstages, bedrijfsworkshops, etc.

Ook de medewerkers die niet direct betrokken zijn bij het onderwijs maar een ondersteunende functie hebben, beseffen terdege dat alle werkzaamheden die zij verrichten volledig ten dienste staan van het onderwijs. Voor hen is een faciliterende rol weggelegd, een rol die het mogelijk maakt om leerlingen onderwijs te laten volgen in een eigen gebouw, met de benodigde faciliteiten, eigen docenten en de noodzakelijke financiële middelen.

Speerpunten voor de komende jaren zijn de borging van het DRP-gedachtegoed en de versterking van de teams en de verticale verbindingen. Dit vraagt extra aandacht als het gaat om het eigen maken van de DRP-cultuur en normen en waarden.

 

De afdeling Toerisme & Recreatie Breda

De afdeling telt momenteel 51 medewerkers die direct (37) en indirect (14) betrokken zijn bij het onderwijs aan zo’n 500 studenten in de BOL opleidingen niveau 1 t/m 4 (zie verder de opleidingsinformatie op de website).

Er zijn twee adjunct-directeuren die leiding geven aan óf het onderwijsteam Toerisme óf het onderwijsteam Recreatie.

Het totale team Toerisme & Recreatie Breda kenmerkt zich door een hoge mate van betrokken- en bevlogenheid. Betrokken bij hun studenten (we leren ze het beste uit zichzelf te halen) en bij de stagebedrijven (wat leeft en speelt er in de branche en wat vraagt dat van onze studenten en ons onderwijs). Hun bevlogenheid uit zich in de kwaliteit in elk aspect en het feit dat ze kansen zien en aangrijpen om hun onderwijs goed ‘weg te zetten’.

De afdeling is gevestigd op een unieke locatie in het centrum van Breda, in twee prachtige (monumentale) panden en vormt samen met de afdeling Mbo Horeca de Horeca Hospitality Campus. De interne praktijk is goed gefaciliteerd en profileert zich in Breda door de betrokkenheid van de studenten bij de organisatie van allerlei evenementen in de stad. Ondanks dat wil de afdeling haar interne praktijk graag verder uitbouwen en is bijvoorbeeld recreëren op ‘eigen terrein’ niet ondenkbaar. Daarnaast heeft de afdeling binnen de Gemeente Breda een belangrijke positie als ‘spil’ tussen vmbo-scholen, Hogescholen, de Gemeente en het bedrijfsleven.

Toerisme & Recreatie is een hecht team medewerkers dat met veel inzet en energie maar bovenal met elkaar de afdeling verder wil ontwikkelen en dat uitziet naar een directeur die aan die ontwikkeling sturing wil geven en hen, samen met de adjunct-directeuren, ‘leert het beste uit de afdeling te halen’.

 

Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden directeuren

     

beleidsterrein

Onderwerp

VTB

     

organisatie

 

is eindverantwoordelijk voor zijn totale onderwijsafdeling

 

 

is eindverantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur

 

 

legt, met adjuncten, periodiek verantwoording af aan het CvB in de vorm van (bespreking van) een managementrapportage conform een in het CDB vastgesteld format

 

 

is directe chef van zijn adjunct-directeuren en de niet-leden van de onderwijsteams

 

 

stuurt direct alle niet-leden van de onderwijsteams en zijn adjunct-directeuren aan

 

 

is voorzitter van de MT-vergaderingen

 

 

ziet toe op adequate verslaglegging van MT-vergaderingen en verspreiding van verslagen onder MT-leden en CDB

 

 

legt de verdeling van vtb's van de afdeling vast in een afdelingsreglement

 

 

voert elke veertien dagen CDB-overleg en wekelijks MT-overleg

 

 

is eindverantwoordelijk voor en onderhoudt goede contacten met de (account)medewerkers en de hoofden van de centrale diensten

     

financiën

Begroting

bespreekt, jaarlijks in CDB vast te stellen, uitgangspunten begroting in het MT

 

 

bespreekt de DRP- en afdelingsuitgangspunten en -bouwstenenbegroting in het MT

 

 

formeert afdelingsbegroting op basis van teambegrotingen en bespreekt de afdelingsbegroting in het MT

 

 

is eindverantwoordelijk voor een sluitende afdelingsbegroting conform DRP-uitgangspunten

 

Realisatie

is eindverantwoordelijk voor en controleert realisatie conform afdelingsbegroting en zet indien nodig maatregelen in gang

 

 

legt verantwoording af aan het CvB inzake de realisatie en de verbeteracties bij overschrijding

 

 

is eindverantwoordelijk voor en controleert realisatie van (het streven naar) maximaal 65% personele lasten voor zijn afdeling en zet indien nodig maatregelen in gang

 

 

voert maandelijks controle uit op realisatie in relatie tot begroting van zijn afdeling, bespreekt maandoverzichten in het MT en zet waar nodig maatregelen in gang

     

personeelszaken

aanstelling

neemt initiatief voor benoeming en ontslag van medewerkers van zijn afdeling en ziet toe op adequate dossiervorming

 

disciplinaire maatregelen

neemt initiatief tot disciplinaire maatregelen m.b.t. medewerkers van zijn afdeling en ziet toe op adequate dossiervorming

 

formatie

formeert jaarlijks een concept-formatieplan voor de afdeling op basis van een gedegen leerlingenprognose

 

 

bespreekt het concept-formatieplan van zijn afdeling in het MT

 

 

stelt het formatieplan in overleg met zijn adjunct-directeuren vast in het MT

 

functies

is eindverantwoordelijk voor en controleert hantering van functiebeschrijvingen conform DRP-functieboek

 

inzet

is eindverantwoordelijk voor en controleert de toepassing van de 18/26-regel OP en de regels t.a.v. inzetbaarheid OOP/OBP

 

 

brengt onderbouwde dispensatieverzoeken inzake de 18/26-regel in in het CDB ter formele goedkeuring

 

 

formeert jaarlijks een concept-plan van inzet voor zijn afdeling

 

 

bespreekt het concept-plan van inzet in het MT

 

 

stelt het plan van inzet voor zijn afdeling in overleg met zijn adjunct-directeuren vast in het MT

 

taken

is eindverantwoordelijk voor het taakbeleid van zijn afdeling, de verdeling, facilitering en inhoud van de overige taken van zijn afdeling en controleert de concrete uitvoering door zijn adjunct-directeuren

 

uitvoering

is eindverantwoordelijk voor scholing

 

 

is eindverantwoordelijk voor en controleert het voeren van functionerings-, beoordelings- en bekwaamheidsgesprekken en voert functionerings-, beoordelings- en bekwaamheidsgesprekken met zijn adjunct-directeuren en niet-leden onderwijsteams

 

 

is eindverantwoordelijk voor werving en selectie en voert e.e.a. uit m.b.t. zijn personeel

 

 

is eindverantwoordelijk voor SMT en voert gesprekken voor zijn personeel

 

verzuim

is eindverantwoordelijk voor het ziekteverzuim van zijn afdeling en de toepassing van de in het CDB afgesproken procedures ten aanzien van ziekteverzuim en ziet in het MT toe op het tijdig nemen van maatregelen om het ziekteverzuim te beperken

 

ratio

is eindverantwoordelijk voor en controleert de verhouding gewogen leerlingenaantal per fte

 

 

is eindverantwoordelijk voor en controleert de verhouding personeel onderwijsteams : overig personeel conform in het CDB vastgestelde richtlijnen voor zijn afdeling

 

bevoegdheid

is eindverantwoordelijk voor benoemen van uitsluitend bevoegde personeelsleden voor zijn afdeling conform in het CDB vastgestelde richtlijnen

 

personeelsenquête

is eindverantwoordelijk voor de resultaten van de personeelsenquête van zijn afdeling 

 

 

bespreekt de resultaten van de personeelsenquête in het MT en met het OOP/OBP

 

 

is eindverantwoordelijk voor, indien nodig, adequate maatregelen n.a.v. de resultaten

 

 

is medeverantwoordelijk voor de inhoud en opzet van de personeelsenquête in CDB

     

pr

extern

vertegenwoordigt zijn afdeling extern bij aangelegenheden die zijn afdeling betreffen met uitzondering van bestuurlijk overleg en perscontacten (CvB)

 

 

is eindverantwoordelijk voor de voorlichting aan (potentiële) toeleverende scholen

 

 

is eindverantwoordelijk voor de contacten met (potentiële) toeleverende scholen

 

 

is eindverantwoordelijk voor aantoonbaar goede contacten met het bedrijfsleven 

 

 

is eindverantwoordelijk voor oudercontacten conform in het CDB vastgestelde richtlijnen en controleert deugdelijke registratie van oudercontacten

 

intern

is eindverantwoordelijk voor de interne communicatie binnen zijn afdeling o.a. het personeelsbulletin

     

facilitaire zaken

huisvesting

is eindverantwoordelijk voor en ziet toe op klein onderhoud gebouwen, installaties en terrein, vergunningen, inrichting werkplek, vergadervoorziening, inrichting algemene ruimtes en Arbo van zijn afdeling

 

 

is eindverantwoordelijk voor en ziet toe op alle afdelingsservices (o.a. energie, schoonmaak, vuilafvoer, beveiliging, groenvoorziening, huisvestingsbeheer, in-/externe post, telefooncentrale) van zijn afdeling

 

 

is eindverantwoordelijk voor calamiteitenplan en -oefening van zijn afdeling

 

 

is eindverantwoordelijk voor leveringscontracten voor max. 1 jaar van zijn afdeling

 

 

legt plannen voor nieuwe contracten voor aan het CvB ter goedkeuring

     

onderwijs

beleid

is eindverantwoordelijk voor het onderwijsbeleid van zijn afdeling, conform in het CDB vastgestelde beleidskaders

 

 

formuleert afdelingsspecifieke uitgangspunten inzake onderwijsbeleid met zijn adjunct-directeuren in het MT

 

 

geeft sturing aan zijn adjunct-directeuren inzake onderwijszaken

 

 

controleert wijze waarop zijn adjunct-directeuren concreet invulling geven aan het onderwijsbeleid en zet waar nodig verbeteracties in gang

 

aanbod

stelt het opleidingsaanbod in overleg met zijn adjunct-directeuren vast in het MT en legt dit ter goedkeuring voor aan het CvB en CDB

 

 

brengt de organisatorische, financiële en formatieve consequenties van aanpassing van het opleidingsaanbod van zijn afdeling in beeld en legt dit ter goedkeuring voor aan het CvB en CDB.

 

onderwijstijd

is eindverantwoordelijk voor en controleert onderwijstijdplanning en onderbouwing van  alle opleidingen van de afdeling, ter accordering door het CvB 

 

 

is eindverantwoordelijk voor en controleert gebruik van het registratiebestand gerealiseerde onderwijstijd zoals vastgesteld in het CDB, voor alle opleidingen van zijn afdeling

 

 

controleert en stelt periodiek uitdraaien vanuit het registratiebestand aan de orde in het MT en zet waar nodig verbeteracties in gang

 

 

rapporteert de gerealiseerde onderwijstijd tot 1 oktober en tot 1 maart aan het CvB

 

 

is eindverantwoordelijk voor en controleert realisatie van de geplande onderwijstijd van alle opleidingen van zijn afdeling

 

onderwijsregeling

is eindverantwoordelijk voor en controleert de onderwijsregelingen voor alle opleidingen van zijn afdeling

 

 

is eindverantwoordelijk voor en controleert de tijdige bekendmaking van de onderwijsregeling aan zijn leerlingen

 

aantallen

is eindverantwoordelijk voor en formeert de jaarlijks evt. aan te passen meerjarenprognose leerlingen van zijn afdeling

 

 

is eindverantwoordelijk voor en controleert de realisatie van zijn leerlingenaantallen conform de meerjarenprognose leerlingen

 

aanname en plaatsing

is verantwoordelijk voor en controleert de aanname en plaatsing van leerlingen conform de leerlingenprognose en zet indien nodig maatregelen in gang in het MT

 

doorstroom

is eindverantwoordelijk voor en controleert de realisatie van de doorstroom vmbo - mbo, binnen mbo en mbo - hbo conform in het CDB vastgestelde uitgangspunten

 

uitstroom

is eindverantwoordelijk voor en controleert de ongediplomeerde uitstroom van zijn afdeling conform in het CDB vastgestelde uitgangspunten, zet indien nodig uitstroombeperkende maatregelen in gang

 

zorg

is eindverantwoordelijk voor de inrichting van het ZAT binnen zijn afdeling conform CDB-afspraken, MT-lid is voorzitter ZAT

 

wettelijke eisen

is eindverantwoordelijk voor en controleert het voldoen van zijn afdeling aan de wettelijke eisen inzake onderwijs zoals gesteld door de Inspectie van het Onderwijs

 

bedrijfsleven

is eindverantwoordelijk voor en controleert de invulling van de rol van het bedrijfsleven in het onderwijs van zijn afdeling

 

vernieuwing

is eindverantwoordelijk voor en controleert onderwijsvernieuwing binnen zijn afdeling conform in het CDB vastgestelde uitgangspunten

 

tevredenheid

is eindverantwoordelijk voor en bespreekt de resultaten van de JOB-enquête en VO-/BVE-Monitor van zijn afdeling in het MT en zet indien nodig verbeteracties in gang

 

contracten

legt plannen voor samenwerking(scontracten) (bijv. met bedrijven, hbo) voor aan het CvB ter goedkeuring

 

verantwoording

is eindverantwoordelijk voor en controleert het hanteren van formats voor verantwoordingsdocumenten conform CDB-afspraken voor zijn afdeling

     

examinering

beleid

is eindverantwoordelijk voor het examenbeleid van zijn afdeling, conform in het CDB vastgestelde beleidskaders en evt. TEB-afspraken

 

wettelijke eisen

is eindverantwoordelijk voor en controleert het voldoen van zijn afdeling aan de wettelijke eisen inzake examinering zoals gesteld door de Inspectie van het Onderwijs

 

examenregeling

is eindverantwoordelijk voor en controleert examenregelingen voor alle opleidingen van zijn afdeling

 

 

is eindverantwoordelijk voor en controleert tijdige bekendmaking van de examenregeling aan zijn leerlingen

 

verantwoording

is eindverantwoordelijk voor en controleert het hanteren van formats voor verantwoordingsdocumenten conform CDB-afspraken

     

leerlingenadm.

registratie

is eindverantwoordelijk voor en controleert het hanteren van procedures en afspraken inzake registratie van zijn leerlinggegevens in Magister, inclusief BPV, punten, LVS en roosters

 

personeel

stuurt direct de administratieve medewerkers van de leerlingenadministratie van zijn afdeling aan

 

telling

is eindverantwoordelijk voor en controleert de leerlingentelling op 1 oktober en 1 februari van zijn  afdeling

 

dossiers

is eindverantwoordelijk voor en controleert de leerlingendossiers van zijn afdeling

     

ict

installatie

is eindverantwoordelijk voor, ziet toe op en controleert de installatie van de pc's van zijn afdeling conform in het CDB vastgestelde richtlijnen (standaard image)

 

software

is eindverantwoordelijk voor en ziet toe op de aanschaf, etc. van afdelingsspecifieke software

 

hardware

is eindverantwoordelijk voor en ziet toe op de aanschaf en het onderhoud van de pc's en bijbehorende apparatuur van zijn afdeling

 

Uiterste inschrijfdatum: 5-5-2020
1,0
Mbo Toerisme & Recreatie Breda